ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 02/03/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 3221

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 08 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Διάθεση πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου.

3.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας.

4.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση – επισκευή Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.

5.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6τ με γερανό και αρπάγη.

6.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για τη μελέτη επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων.

7.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου.

8.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) πρότυπων κάδων ανακύκλωσης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PAVEtheWAySTE.

9.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 102/2018 απόφασης  Δημάρχου.

10. Έγκριση της υπ’ αριθ. 129/2018 απόφασης  Δημάρχου.

11. Αποδοχή δωρεάς για το Κοινωνικό Φαρμακείο.

 

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.