ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 16/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                  Αρ. πρωτ.: 3992
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 20 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηλεκτροδότηση μονάδας αφαλάτωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς, σύμφωνα με το άρθρο 160 περ. β του Ν. 3463/06.
3.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή τελών άδειας απορριμματοφόρου οχήματος ανακύκλωσης, έκδοση άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας του, και αποπληρωμή φόρου δωρεάς, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου.
5.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης: Γεωτεχνική και στατική μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακός – Λιγαρίδια.
6.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Εργασία διάστρωσης βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ Χαλκείου.
7.Παραλαβή οριστικής μελέτης: Μελέτη γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 & μπάσκετ – βόλεϊ Δ.Κ. Σχοινούσας.
8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 103/2018 απόφασης Δημάρχου.
9.Έγκριση της υπ’ αριθ. 160/2018 απόφασης Δημάρχου.
10.Έγκριση της υπ’ αριθ. 161/2018 απόφασης Δημάρχου.
11.Έγκριση της υπ’ αριθ. 167/2018 απόφασης Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.