ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 23/03/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 4414
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Διάθεση πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του Ν. 3463/06.
2.Διάθεση πίστωσης για την εξόφληση χρηματοδοτούμενων ασφαλιστικών εισφορών από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
3.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της σύμβασης για την υπηρεσία: Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μ.Κ. έτους 2018.
4.Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου.
5.Έγκριση της υπ’ αριθ. 179/2018 απόφασης Δημάρχου.
6.Έγκριση της υπ’ αριθ. 180/2018 απόφασης Δημάρχου.
7.Έγκριση της υπ’ αριθ. 181/2018 απόφασης Δημάρχου.
8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 184/2018 απόφασης Δημάρχου.
9.Έγκριση της υπ’ αριθ. 188/2018 απόφασης Δημάρχου.
10.Έγκριση της υπ’ αριθ. 189/2018 απόφασης Δημάρχου.
11.Έγκριση της υπ’ αριθ. 190/2018 απόφασης Δημάρχου.
12.Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση ιδιοκτήτη ενοικιαζόμενου οχήματος για ζημιά από πτώση δέντρου σε μισθωμένο από το Δήμο υπαίθριο χώρο στάθμευσης στην Απείρανθο Νάξου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.