ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 08/06/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 8120

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Ιουνίου 2018, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Ε. Νάξου.

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Διαμορφώσεις χώρων στάθμευσης Δ.Ε. Νάξου

3.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Ανδρονικείου Τ.Κ. Δαμαριώνα.

4.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Συντήρηση δημοτικών κτιρίων Απεράθου.

5.    Έγκριση πρακτικού για την κατακύρωση σύμβασης εκτέλεσης του έργου: Διαμορφώσεις κοινόχρηστων χώρων οικισμών Τ.Κ. Απεράθου.

6.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Νάξου.

7.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκτέλεση του έργου: Ανακαίνιση δημοτικών wc Χώρας Νάξου.

8.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης επανακαθορισμού χωροθέτησης κάδων απορριμμάτων και καθορισμός βέλτιστων διαδρομών απορριμματοφόρων.

9.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της μελέτης: Γεωτεχνική και στατική μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακός – Λιγαρίδια.

10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια ανατρεπόμενου φορτηγού 6τ με γερανό και αρπάγη.

11. Έγκριση πρακτικού  μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.

12. Έγκριση πρακτικού  μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Νάξου.

13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 198/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 199/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 200/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

16. Έγκριση της υπ’ αριθ. 213/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 214/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

18. Έγκριση της υπ’ αριθ. 226/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

19. Έγκριση της υπ’ αριθ. 232/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 233/2018 Απόφασης  Δημάρχου.

21. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ.

22. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών ΠΟΕ μισθοδοσίας.

23. Διάθεση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης για το επίδομα Επικουρικών Γιατρών του Κέντρου Υγείας Νάξου, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 113/2017 και 289/2017 αποφάσεις Δ.Σ.

24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

25. Ανάθεση σε δικηγόρο αναγγελίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε πλειστηριασμό ακινήτων.

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης πληρωμής παραβόλου για την αγορά οχήματος  από το Τελωνείο Νάξου.

27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για μετακίνηση υπαλλήλων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων .

 

 

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.