ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 15/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 9031
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 21 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση της υπ’ αριθ. 376/2018 Απόφασης Δημάρχου περί κατεπείγουσας αποκατάστασης αγωγού αποχέτευσης στην Τ.Κ Κινιδάρου.
2.Έγκριση των υπ’ αριθ. 390-391-392-393/2018 Αποφάσεων Δημάρχου περί μετακίνησης υπαλλήλων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
4.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου.
5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Απειράνθου.
6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Φιλωτίου.
7.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Εγγαρών.
8.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Τ.Κ. Κορωνίδας.
9.Ανάκληση της υπ’ αριθ. 75/2018 Απόφασης Ο.Ε. και εκ νέου κατάρτιση όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.
10.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.
11.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ.
12.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
13.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.