ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 22/06/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 9559
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
2.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και αναλώσιμων ειδών μελανιών-τόνερ, έτους 2018.
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών έτους 2018.
4.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας.
5.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την εργασία: Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, για τα έτη 2018-2021.
6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εργασία: Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου, για τα έτη 2018-2021.
7.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- έτη 2019-2020.
8.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων- έτη 2019-2020.
9.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την υπηρεσία: Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης νήσου Νάξου.
10.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης νήσου Νάξου.
11.Διάθεση πιστώσεων πολυετούς δαπάνης για το επίδομα Επικουρικών Γιατρών του Κέντρου Υγείας Νάξου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 91/2018 απόφαση Δ.Σ.
12.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
13.Ορισμός ετήσιας επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης ΜΗ.Μ.Ε.Δ. έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.