ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 13/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 10997
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 18 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
2.Έγκριση ανάθεσης σε Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τη χρήση ετών 2015, 2016 και 2017.
3.Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τη διενέργεια της υπηρεσίας: Λειτουργία ΧΥΤΑ νήσου Νάξου.
4.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για τη διενέργεια της υπηρεσίας: Λειτουργία ΧΥΤΑ νήσου Νάξου.
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Επισκευή – συντήρηση αγροτικού ιατρείου Δ.Κ. Φιλωτίου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
6.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
7.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύστερα από εξώδικο συμβιβασμό σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 63/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύστερα από εξώδικο συμβιβασμό σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 467/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύστερα από εξώδικο συμβιβασμό σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 468/2017 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.