ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 20/07/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. πρωτ.: 11507
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 25 Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
2.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.
3.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και αναλωσίμων ειδών μελανιών-τόνερ, έτους 2018.
4.Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων.
5.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου».
6.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου.
7.Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Ποταμιάς.
8.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Νάξου.
9.Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή μισθωμάτων μετά από εξωσυμβατική χρήση ακινήτου για τη στέγαση του Ειδικού Σχολείου Νάξου.
10.Έγκριση της υπ’ αριθ. 591/2018 απόφασης Δημάρχου.
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.
12.Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικ. έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.