ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 10/08/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. πρωτ.: 12725
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 14 Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου.
3.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή Υπηρεσιών Επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) Νερού στον Δήμο» και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.