ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/08/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 13488
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 29 Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για τη μελέτη: Γεωτεχνική και στατική μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακός-Λιγαρίδια.
2.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείων και αναλωσίμων ειδών μελανιών-τόνερ έτους 2018.
3.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018.
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Επισκευή – συντήρηση αγροτικού ιατρείου Δ.Κ. Φιλωτίου.
5.Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου» και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.
6.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή πεζοδρομίου από το Δημοτικό Σχολείο έως τη στροφή Αισώπου στη Δ.Κ. Φιλωτίου.
7.Αποδοχή δωρεάς κάδων απορριμμάτων εξωτερικού χώρου.
8.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.