ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Νάξος, 31/08/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ. πρωτ.: 14062
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 05 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Οριστική παραλαβή Η/Μ μελέτης του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΕΡΚΙΔΩΝ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΦΙΛΩΤΙ ΝΑΞΟΥ.
2.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2018 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.