ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 28-11-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:17402
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (53η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 2α Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση για την ανάδειξη πηγαδιού στη θέση Λιβαδάκι και των παραδοσιακών βολτών κεντρικών δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Επισκευές – συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
  3. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
  4. Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση βανών δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».
  5. Έγκριση πρακτικών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις οδών στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες».
  6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη συνοδών έργων για το έργο «Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς».
  7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Η/Μ για το έργο «Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς».
  8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
  9. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.