ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Νάξος, 07/09/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. πρωτ.: 14587
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.
2.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων έργου, για τα έτη 2018-2021.
3.Έγκριση πρακτικού ανοικτής διαδικασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου κατασκευής του έργου ’’Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Δρυμαλίας’’
4.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ανδρονικείου Τ.Κ. Δαμαριώνα.
5.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντικατάσταση περίφραξης στο δημοτικό γήπεδο της Τ.Κ. Χαλκείου.
6.Παράσταση του Δήμου σε Ποινική Δίκη και επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 160/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ως προς το όνομα του Νομικού Συμβούλου του Δήμου.
7.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων (συμπληρωματική).
8.Παραίτηση έφεσης Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων κατά Εμμανουήλ Μπάκαλου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.