ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Νάξος, 14/09/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                      Αρ. πρωτ.: 15148
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Συντήρηση – παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων Ύδρευσης – Άρδευσης – Αποχέτευσης νήσου Νάξου.
2.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος για την αποκατάσταση βλαβών.
3.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. νήσου Νάξου.
4.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου.
5.Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) νερού στον Δήμο, κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.
6.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων (2η συμπληρωματική).

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.