ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 20/09/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                       Αρ. πρωτ.: 15644
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Ανακαίνιση Δημοτικών WC Χώρας Νάξου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης δημοτικών οδών’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου ’’Ολοκλήρωση εργασιών περίφραξης στο γήπεδο ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ της Τ.Κ. Χαλκείου’’ και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
4. Διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού για τις εργασίες: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2019-2021».
5. Έγκριση μελέτης για την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας (Αφαλάτωσης) νερού στον Δήμο, κατάρτιση όρων συνοπτικού διαγωνισμού και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων.
6. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Καθαριότητας (γραφείων, αποθήκευσης και στάθμευσης οχημάτων) Δ.Κ. Νάξου.
7. Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων περί μη άσκησης ενδίκου μέσου αναίρεσης.
8. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Υποχρεωτικής Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) βάσει της υπ’ αρ. 34574/05-07-2018 ( ΦΕΚ 2942/20.07.2018 τεύχος Β’) ΚΥΑ.
9. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού, Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.