ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Νάξος, 28/09/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                            Αρ. πρωτ.: 16373
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 02 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνη Ηλεκτροδότησης Μονάδας Αφαλάτωσης Νάξου.
2. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – έτη 2019-2020.
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Λειτουργία Χ.Υ.Τ.Α. νήσου Νάξου.
4. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ειδών Προσωπικής Υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018».
5. Κατεπείγουσα προμήθεια υλικών σύνδεσης με το δίκτυο, μισθωμένων γεωτρήσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών ύδρευσης του Δήμου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.