ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 16872

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 10 Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την υπηρεσία «Συντήρηση- παρακολούθηση και αποκατάσταση λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης- άρδευσης- αποχέτευσης Νήσου Νάξου» και επιλογή αναδόχου κατόπιν κλήρωσης, λόγω ισότιμων προσφορών.

2.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 184/2018 απόφασης Ο.Ε. για την προμήθεια χημικών ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2018 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

3.    Ενημέρωση δικασίμων μηνός Οκτωβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.