ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 19/10/2018

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 17891

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Οκτωβρίου 2018, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ανακαίνιση δημοτικών WC Χώρας Νάξου.

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ολοκλήρωση εργασιών περίφραξης στο γήπεδο ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ της Τ.Κ. Χαλκείου.

3.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων – έτη 2019-2020.

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2018.

5.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Διάστρωση βιομηχανικού δαπέδου στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Τσικαλαριού Τ.Κ. Χαλκείου.

6.    Εισήγηση άσκησης ένδικων μέσων κατά παντός υπευθύνου για αποκλεισμό δρόμου στην Τ.Κ. Γαλανάδου.

7.    Έγκριση ή μη άσκησης προσφυγών κατά αποφάσεων του Λιμενάρχη Νάξου.

8.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 21/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.