ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 02-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:17574
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (54η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 6η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
  2. Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.
  3. Έκθεση επί των στοιχείων της απογραφής έναρξης 01/01/2011 του Δήμου.
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια λιπαντικών για τη συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
  5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) Πολυμηχανήματος Καθαριότητας».
  6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη συνοδών έργων για το έργο «Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς».
  7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη Η/Μ για το έργο «Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς».
  8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
  9. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

       Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.