ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 8/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.:19338
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης -αποχέτευσης.
2.Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
3.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Διαμόρφωση –Ευπρεπισμός Νεκροταφείων Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ειδών κυλικείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους 2019»
5.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία : συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
6.Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υπηρεσία : συντήρηση αγροτικής οδοποιίας της Δ.Ε. Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
7.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
8.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου για το έργο : «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών οδών»
9.Κατεπείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών δικτύου λυμάτων οικισμού Αγ. Προκοπίου Δ.Κ. Αγ. Αρσενίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10.Εξέταση Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Βασιλάκης Γεώργιος –Μηχανουργείο ΙΚΕ».

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.