ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Νάξος, 19/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                   Αρ. πρωτ.: 20129
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 23 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Ανακαίνιση δημοτικών wc Χώρας Νάξου.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Λειτουργία ΧΥΤΑ νήσου Νάξου.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.
4. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τα τμήματα 2 και 6 των εργασιών: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2019-2021».
5. Προσφυγή στην διαδικασία με διαπραγμάτευση, του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τα τμήματα 3, 4 και 5 των εργασιών: «Επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων, οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2019-2021».
6. Έγκριση τευχών δημοπράτησης για τη μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων στη νήσο Νάξο, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
7. Έγκριση μελέτης του έργου ’’Βελτίωση αγροτικής οδού στην Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου’’, κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων, στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης στον οικισμό Φιλωτίου.
10. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.