ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Νάξος, 23/11/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          Αρ. πρωτ.: 20443
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 27 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού φανερής, μειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Τ.Κ. Απειράνθου.
2. Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για τη μίσθωση χώρου στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Φιλωτίου.
3. Εισήγηση προς Δημοτικό Συμβούλιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2018.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.