ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       Νάξος, 07/12/2018
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. πρωτ.: 21517
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, ειδών κυλικείου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. έτους 2019.
3. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.
4. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης των δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου και Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων, έτη 2019-2020.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» για το Πρόγραμμα Consumeless – Interreg Med.
7. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, 2019.
8. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.
9. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Ε. Δρυμαλίας».
10. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 263/2018 Απόφασης Ο.Ε. ως προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
11. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Επιτροπών διενέργειας / αξιολόγησης για συμβάσεις προμηθειών και παροχής υπηρεσιών καθώς και Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2019.
12. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, περί ανάκλησης επιβληθέντων προστίμων, στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.