ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 18/01/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 659

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 22 Ιανουαρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοση νομικών εγγράφων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

2.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Αντικατάσταση-επέκταση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου.

3.    Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2018-2021», για τα τμήματα 2 και 6.

4.    Έγκριση πρακτικών ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη εκτέλεσης της εργασίας «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2018-2021», για τα τμήματα 3, 4 και 5.

5.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Αποκατάσταση-στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής Εγγαρών.

6.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση αγροτικής οδού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.

7.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή στάσης επιβατών Τ.Κ. Σαγκρίου.

8.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 2019.

9.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για τις εργασίες καθαρισμού χανδακιών κοιτών ρεμάτων κ.τ.λ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε. Δρυμαλίας.

10. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού  ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.