ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Νάξος, 01/02/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. πρωτ.: 1266
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 05 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «ΜΕΛΕΤΗ Η/Μ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΠΙΤΙΟΥ ΚΟΥΝΕΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ»
2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη Χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων στη νήσο Νάξο».
4. Έγκριση για άσκηση προσφυγών κατά αποφάσεων του Συντονιστή Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αιγαίου, άσκηση εφέσεων κατά αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων και ανάθεση εκπροσώπησης του Δήμου σε συζήτηση έφεσης.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.