ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Νάξος, 22/02/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. πρωτ.: 3056
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 26 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ – Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν.3463/2006.
3. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Eλλάδα –Κύπρος 2014-2020 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για τη «Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων στη νήσο Νάξο».
5. Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Πλακοστρώσεις οδών.
6. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την κατακύρωση σύμβασης της προμήθειας ειδών τροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν.3463/2006.
7. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
8. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για εξωδικαστική αποζημίωση λόγω πρόκλησης ζημιάς σε αυτοκίνητο, από πτώση πρανούς δημοτικού δρόμου.
9. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για άσκηση έφεσης ή αποδοχής της υπ’ αριθ. 199/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου.
10. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, περί ανάκλησης επιβληθέντος προστίμου λόγω αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στον Απόλλωνα Νάξου, στο πλαίσιο εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
11. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαρτίου 2019 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.