ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 05 Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας «Ναυαγοσωστική Κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019».

2.    Έγκριση πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της προμήθειας ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Eλλάδα –Κύπρος  2014-2020  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

3.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2018-2019.

4.    Τροποποίηση σύμβασης «Υπηρεσία μετατροπής κλιβάνου Δημοτικού Σφαγείου Δ.Ε. Δρυμαλίας για την κτηνιατρική αδειοδότησή του».

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.