ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Νάξος, 08/03/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ. πρωτ.: 4163
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 13 Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή – επισκευή wc στο Δημοτικό Σχολείο Βίβλου» σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3463/2006.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδού Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου» σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3463/2006.
3. Αναγκαίες νομικές ενέργειες ενόψει νέων προσφυγών κατά τριών Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της 30.01.2019 περί παράτασης προθεσμίας σύμβασης.
4. Έγκριση μετακίνησης α) αποφρακτικού οχήματος και β) υπαλλήλου ηλεκτρολόγου-μηχανικού, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν.3463/06.
5. Αποδοχή δωρεάς για δαπάνη ηλεκτροδότησης γλύστρας στην Λαγκάδα Μουτσούνας Νάξου.
6. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 15/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω εκ παραδρομής λάθους της Επιτροπής Διαγωνισμού στις τιμές προσφοράς του ενός οικονομικού φορέα του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
7. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 25/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω εκ παραδρομής λάθους της Επιτροπής Διαγωνισμού στις τιμές προσφοράς του ενός οικονομικού φορέα του συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών για την πράξη ΒΙΟΜΑ- Αποκεντρωμένη διαχείριση των βιοαποβλήτων και Αξιοποίησή τους με χρήση εναλλακτικών και καινοτόμων συστημάτων επεξεργασίας» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
8. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
9. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» για το Πρόγραμμα Consumeless – Interreg Med.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.