ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 15/03/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 4578

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 19 Μαρτίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγηση τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης: «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».

2.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση των εργασιών Επισκευής και Συντήρησης Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2018-2021, για τα τμήματα 3, 4 και 5, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν. 3463/2006.

3.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια   ειδών για την ανακύκλωση βιοαποβλήτων στα πλαίσια του έργου ΒΙΟΜΑ του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Eλλάδα –Κύπρος  2014-2020  Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3463/2006.

4.    Οριστική παραλαβή μελέτης: Γεωτεχνική και Στατική Μελέτη τοιχίου αντιστήριξης οδού Δανακός – Λιγαρίδια.

5.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

6.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.