ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νάξος, 28/03/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                        Αρ. Πρωτ.: 5378

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΗΛΙΑΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΙΣΤΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» για το Πρόγραμμα Consumeless – Interreg Med, σύμφωνα με το άρθρο 160 του ν. 3463/2006.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου για τα έτη 2018-2021», για τα τμήματα 2 και 6, σύμφωνα με τα άρθρα 158 και 160 του ν. 3463/2006.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για το πρώτο θέμα λόγω εκπνοής της προθεσμίας υλοποίησης του έργου έως την 30-04-2019 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου CONSUMELESS – InterregMed, και για το δεύτερο θέμα λόγω των απαιτούμενων ηλεκτρολογικών εργασιών επισκευής και συντήρησης που πρέπει να γίνουν άμεσα στο σύνολο των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου και έχουν καθυστερήσει εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην διάρκειά του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που διεξήχθη.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.