ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Νάξος, 28/03/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                            Αρ. πρωτ.: 5385
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 01 Aπριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Απριλίου 2019 για έγκριση παραστάσεων.
2. Παραλαβή μελέτης: Μελέτη τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ΧΥΤΑ Νάξου.
3. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.
4. Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.