ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος, 03/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 7040

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς:
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 07 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό
Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του
Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της υπ’ αριθ.: 222/2019 Απόφασης Δημάρχου.
2. Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.
3. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς
και οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:
Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου 2019-2021.
4. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας προσωπικού του Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2018-2019.
5. Οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ
«ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ».
6. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Μαΐου 2019 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.