ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Νάξος,  13/05/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                       Αρ. πρωτ.: 7503
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 17 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για τις εργασίες καθαρισμού χανδακιών κοιτών ρεμάτων κ.τ.λ. για πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων Δ.Ε. Δρυμαλίας.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Κατασκευή στάσης επιβατών Τ.Κ. Σαγκρίου.
4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Αποκατάσταση-στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενής Εγγαρών.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Πλακοστρώσεις οδών.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης: Μελέτη χωροθέτησης λιμενικών υποδομών διακίνησης οχληρών φορτίων στη νήσο Νάξο».
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική κάλυψη Πολυσύχναστων Παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ, έτους 2019».
8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018.
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.