ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/05/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 8294

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 29 Μαΐου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.    Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου ετών 2018-2019.

2.    Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ. Δρυμαλίας 2019-2021.

3.    Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 49/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω επανυποβολής του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής και βαθμολόγησης τεχνικών προσφορών για την εκπόνηση της μελέτης «Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην Τ.Κ. Σαγκρίου».

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου έτους 2019.

5.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Αφαλάτωσης» για τα έτη 2019, 2020, 2021.

6.    Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Ιουνίου 2019 για έγκριση παραστάσεων.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.