ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 4/6/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.:8891

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 4 Ιουνίου 2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Ανάθεση δικαστικού χειρισμού αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας  .

2.    Ανάθεση δικαστικού χειρισμού αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του περιορισμένου χρόνου που δίνεται  για την έγκαιρη προετοιμασία κατάθεσης φακέλων  καθόσον τα δικαστήρια θα  πραγματοποιηθούν στις 11 και 12 Ιουνίου 2019.

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.