ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Νάξος, 12/07/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                  Αρ. πρωτ.: 11693

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 16 Ιουλίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής/ τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Αφαλάτωσης».
  2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Αντικατάσταση – επέκταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Νάξου
  3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
  4. Έγκριση άσκησης προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006.

 

 

 

Ο Δήμαρχος

         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.