ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 02/08/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 13176

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 06 Αυγούστου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Αφαλάτωσης».

2.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600κ.μ./ημέρα)», κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

3.    Έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, για την ανάθεση του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΜΠΙ» ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ «ΚΑΚΟΡΥΑΚΑ» ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ.

 

Ο Δήμαρχος         & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.