ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         Νάξος, 20/09/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                Αρ. πρωτ.: 16439
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.
3. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικών Ύδρευσης, Αποχέτευσης, Αφαλάτωσης».
4. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο «ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11*11 ΝΙΚΟΣ ΒΛΑΚΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΛΚΕΙΟΥ».
5. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.
6. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021.
7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
8. Διαγραφή οφειλής ανείσπρακτων δημοτικών τελών παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Έγκριση της υπ’ αριθ. 910/2019 απόφασης Δημάρχου.
10. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης η οποία είναι εγγεγραμμένη σε Κ.Α. του δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2019, για «Υπηρεσίες μεταφοράς βιοαποβλήτων στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) στην Θεσσαλονίκη».
11. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.