ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                                                                                    Νάξος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    04/10/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                     Αρ. πρωτ.: 17348
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 08 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2019 και ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, Νομικών Προσώπων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020».
2. Έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κ. Λιανού Δημητρίου, λόγω συμμετοχής του σε προγραμματισμένη συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για το άνοιγμα των ορυχείων σμύριδας.
4. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων μηνός Οκτωβρίου 2019 για έγκριση παραστάσεων.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.