ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 18/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.:18441

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 22 Οκτωβρίου 2019, ημέρα  Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Ανέγερση εκπαιδευτηρίου στην ΤΚ Σαγκρίου.
  2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ν. ΝΑΞΟΥ.
  3. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020.
  4. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.
  5. Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γάλακτος για τους εργαζόμενους των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.
  6. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης.
  7. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων Νοεμβρίου 2019 και ανάθεση εκπροσώπησης Δήμου.
  8. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021.
  9. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

Ο Δήμαρχος     & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.