ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 25/10/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 19027

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή στάσεων επιβατών».

2.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης.

3.    Έγκριση πρακτικού μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στη Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια χημικών υλικών αφαλάτωσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, ετών 2019-2020-2021.

5.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών τροχών για τους κάδους.

6.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.

7.    Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνη Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίου-Υδατοδεξαμενής στην πηγή Κούρου Μελάνων.

8.    Εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου για κατ’ εξαίρεση ανάθεση υπόθεσης στη δικηγόρο κ. Σαντοριναίου.

9.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2019.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.