ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  Νάξος, 08/11/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                         Αρ. πρωτ.: 20214
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 13 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου και υπαίθριου προαύλιου χώρου για αποθήκες και στέγαση εξωτερικών συνεργείων των υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στη Δ.Κ. Νάξου.
2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς, στη Δ.Ε. Νάξου.
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΑΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΟΡΩΝΟΥ».
4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για Δαπάνη Επέκτασης Δικτύου Ηλεκτροδότησης στην περιοχή ’’Ξηροπήγαδα – Λακούδες’’ Τ.Κ. Δαμαριώνα.
5. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 285/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής ως προς τη διαγραφή επιβληθέντων προστίμων, βάσει του άρθρου 174 του ν. 3463/2006.
6. Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Αθήνα για συνάντηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σμυριδικό.
7. Έγκριση της υπ’ αριθ. 147/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, η οποία αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά την 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.