ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 27/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:4047
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16η/2014)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 1η Απριλίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:Υποβολή λογαριασμού διαχείρισης οικονομικού έτους 2013.

  1. Έγκριση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του Δήμου Νάξου οικονομικού έτους 2014 χρήσης 2013, εξουσιοδότηση υποβολής και απόδοσης παρακρατούμενου φόρου.
  2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση στο κτίριο του Ξενώνα στην περιοχή της Ανεγυρίδας της Τ.Κ. Κορώνου».
  3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Γεωτεχνική έκθεση εδάφους θεμελίωσης 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου».
  4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού των υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου».
  5. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
  6. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
  7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

        
       Ο Δήμαρχος
       & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
        Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.