ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 05/12/2019

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 22121

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600κ.μ./ημέρα)».

2.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.

3.    Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού για την εξασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του ποσίμου ύδατος και της μείωσης των διαρροών του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων», κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.

4.    Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΑΞΟΥ»

5.    Κατάρτιση όρων διακήρυξης μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση γεωτρήσεων νερού ύδρευσης.

6.    Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη Ηλεκτροδότησης Αντλιοστασίου – Υδατοδεξαμενής στην πηγή Κούρου Μελάνων.

7.    Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη Επέκτασης Δικτύου Ηλεκτροδότησης στην περιοχή ’’Ξηροπήγαδα – Λακούδες’’ Τ.Κ. Δαμαριώνα.

 

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.