ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                          Νάξος, 24/12/2019
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                               Αρ. πρωτ.: 24045

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 30 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καταπολέμηση κουνουπιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για την τετραετία 2020-2023».
3. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαρισμός ακτών ν. Νάξου».
4. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνιακό έργο έτους 2020».
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Καθαριότητα Κοιμητηρίων Νάξου».
7. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Επικοινωνιακό & Προωθητικό Υλικό έτους 2019 για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Διακρατικού Προγράμματος Interreg Med Consume- Less».
8. Εξειδίκευση κωδικού.
9. Ορισμός δικαστικών επιμελητών για τη διεκπεραίωση αναγκαστικών μέτρων και επίδοση νομικών εγγράφων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
10. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ναυαγοσωστική Κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και ΜΚ έτους 2020».
11. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΩΝ VIRAL VIDEOS ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
12. Έγκριση πρακτικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τους παιδικούς Σταθμούς και τα Αθλητικά Κέντρα Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
13. Έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ».

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.