ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 24/01/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 1841

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης

2.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

3.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης οδών.

4.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «μίσθωση χημικών τουαλετών».

5.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος».

6.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέων τάφων στα υφιστάμενα νεκροταφεία».

7.    Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΝΕΑ ΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 600κ.μ./ημέρα)».

8.    Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ξενώνα) στην Κ. Κορωνίδας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

9.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΦΙΛΩΤΙΟΥ».

10. Έγκριση εκτέλεσης απρόβλεπτων πρόσθετων εργασιών του έργου «Βελτίωση Αγροτικής οδού στη Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου».

11. Επείγουσα αποκατάσταση ζημιών μετά από θεομηνία από 5-01-2020 έως και 9-01-2020, για την προστασία πηγής στη θέση Μελιτίνη της Κοιν. Μονής και Αντλιοστασίου Ύδρευσης του Οικισμού Μελάνων.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.