ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 14/02/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 3326

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 18 Φεβρουάριου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού στο ταχυδιυλιστήριο Εγγαρών».

2.    Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος».

3.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 4/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2020.

4.    Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 5/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Επιχείρησης, οικονομικού έτους 2020.

 

Ο Δήμαρχος  & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.