ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 06/03/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.: 4544

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 12 Μαρτίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.    Έγκριση πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

2.    Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2020 Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά στην έγκριση του απολογισμού οικ. έτους 2019 του Νομικού Προσώπου.

3.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.

4.    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο καθορισμού δημοτικών ανταποδοτικών τελών ύδρευσης-αποχέτευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, έτους 2020.

 

Ο Δήμαρχος   & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Σχόλια are closed.