ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Νάξος, 13/08/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:14368
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (35η/2014)  

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.    Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων νήσου Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων»
2.    Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.