ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Νάξος, 03/04/2020

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ. πρωτ.:5848

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, στις 3 Απριλίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της ΚΥΑ Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π οικ. 20036/2020 ΦΕΚ 986/Β/22-3-2020 «Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδραυλικών υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών του εν θέματι διαγωνισμού κατόπιν ενημέρωσης από την ανάδοχο εταιρεία ότι λόγω διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα κλείσει και δεδομένου ότι η προμήθεια είναι απαραίτητη για τη λειτουργία και τη συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.

 

Ο Δήμαρχος

& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Λιανός  Δημήτριος

Σχόλια are closed.